...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กรมศิลปากรจัดโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ภาษา เอกสาร หนังสือ ประวัติศาสตร์ นาฏดุริยางศิลป์ และศิลปกรรม โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า ๔๐ เรื่อง
(วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 329
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการของสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ๒๐๒๒ (SARBICA Special Meeting & SARBICA International Seminar 2022) โดยมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 3 ท่าน ๑. นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๒. นางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล นักจดหมายเหตุชำนาญการ
(วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 323
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตร The Education and Training Program for Overseas Librarians ณ หอสมุดแห่งชาติเกาหลี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
(วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 350
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
(วันอังคารที่ 03 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 211

Messenger