...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญที่ระลึกในการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าแสดงภูมิปรรศมุทรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คนโทรูปพระคเณศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กรรไกรไทยคร่ำทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทวรูปพระวิษณุ ๔ กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รางวางธูปประดับมุก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นทองคำสลักดุนรูปกิเลน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมพระสาวก (พระสารีบุตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปกสมุดโลหะดุนลายรูปพญานาค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นาค บนรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โถพร้อมฝา เบญจรงค์ลายหน้าขบและครุฑยุดนาค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หน้ากาลประดับซุ้มประตู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิ์สัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปไสยาสน์
รายละเอียดเพิ่มเติม