ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
img_cover

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทุกวินาทีของพระองค์ทรงคุณค่ายิ่งนัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“ช้างบรรณาการ” จากรัชกาลที่ 4 จบชีวิตที่ร้านขายเนื้อกรุงปารีส จริงหรือ ?(ห้องวารสาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“สมเด็จพระนเรศวร” พระนามแปลกปลอมของ “สมเด็จพระนเรศ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระบาทพลวง หรือ พระพุทธบาทพลวง แรงศรัทธาหลั่งไหลสู่เขาพระบา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระปฐมบรมราชโองการ นับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ตำนานของบริษัทค้าไม้ แห่งนครลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา : คัมภีร์ใบลาน : หลักฐานยืนยัน “ท้าวสุรนารี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เปิดตำรายาโบราณ : ตำราพระโอสถพระนารายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จดหมายเหตุว่าด้วยเรื่อง “SOCIAL DISTANCINGสมัย 100 ปี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒ ไข้ทรพิษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รู้เรื่อง "พระราชวังบวรสถานมงคล" ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เจ้าฟ้านักพัฒนา พระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“หนังตะลุง” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ตอนที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ศรีวิชัยในกาลเวลา ตอน : ศรีวิชัยในความทรงจำของพระภิกษุอี้จิ้ง (๕)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรื่องเล่าจากคลังโบราณวัตถุ ตอน รางหมากขุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เครื่องถ้วยชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : จานลายครามรูปกระต่ายคาบเห็ดหลินจือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อุโบสถเก่า วัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สมอไม้จากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรื่อง ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพชรเม็ดงามแห่งกู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

งานขุดค้นทางโบราณคดี อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บ่อน้ำเก่า บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง บ่อน้ำเก่าบ้านท่าลี่ โดย นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น Artwork: ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูนที่พบในแหล่งเรือจม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กระเบื้องเชิงชาย ลายดอกบัว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสี่อิริยาบถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

วัดช้างรอบ โบราณสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอน เงินพดด้วง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมามานวิทยา: ธัตตูระ/ธตูระ/ทาตุระ (Dhattūra/Dhatūra/Dātura)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กู่โพนระฆัง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอน การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง จ.หนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สะพานติณสูลานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกภาษามอญโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กากะ (Kāka)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปี้ เบี้ยบ่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุ๊กตาดินเผาจากแหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม(คลองบ้านขมิ้น) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุลาคมเดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์ดินเผาจากโบราณสถานหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ความผิดพลาดจากการผลิตสังคโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เทวดาในวัฒนธรรมไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม