...
ความรู้ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Phimai Service Mind ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >
รายงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai : Service Mind & Hospitality) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >
รายงานโครงการอบรมการจัดการขยะและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai : Zero Waste) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/@15.2200229,102.4915765,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x31191772bf75cbeb:0x8f81ccfb46760047!2z4Lit4Li44LiX4Lii4Liy4LiZ4Lib4Lij4Liw4Lin4Lix4LiV4Li04Lio4Liy4Liq4LiV4Lij4LmM4Lie4Li04Lih4Liy4Lii!8m2!3d15.2200177!4d102.4941514!16zL20vMDFwYmM1!3m5!1s0x31191772bf75cbeb:0x8f81ccfb46760047!8m2!3d15.2200177!4d102.4941514!16zL20vMDFwYmM1?entry=ttu