for w3c

จำนวนผู้เข้าชม 65
(วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 95
(วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 190
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 767
(วันเสาร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 135
(วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 106
(วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567)
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 นางอภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและเสวนาทางวิชาการเรื่อง “จดหมายเหตุพระปาเลไลย ในโครงการ “การศึกษาเอกสารโบราณสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องการบูรณะวัดป่าเลไลยก์ โดยมีพระศรีธวัชเมธี รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์เป็นประธานโครงการ ท่านพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิด และนางทัศนีย์ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการกล่าวรายงาน และภายในงานมีนิทรรศการ “วัดป่าเลไลยก์ในหนังสือสมุดไทยโบราณ” โดยหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ , บริการแสกนภาพถ่าย/เอกสารเก่า โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี และบริการผูกดวงลัคนาราศีเกิด โดยชมรมโหรขรัวตาจู ขอบคุณภาพ : คุณชนินทร์ อรุโณทัย ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ
จำนวนผู้เข้าชม 146
(วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2566)
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. ร้อยเอกบุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : ปฏิบัติการสร้างสรรค์ (Workshop) ผลงานศิลปกรรมตามแนวคิด เรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
จำนวนผู้เข้าชม 105
(วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2566)
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางอภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร จำนวน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 8 คน ครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18 คน และบุคลากรกองการศึกษา จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน เข้าศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์ประสบการณ์ เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม 136
(วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2566)
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางภควรรณ คุณากรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นางสาวลักษมณ ประจวบมูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ,นางสาวกาญจนา ศรีเหรา,นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์ เข้าร่วมศึกษาวิธีการจารใบลาน โดยมีนายจุง ดิบประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ต้อนรับ วิทยากรโดยนายวัฒนา พึ่งชื่น และนายวินัย เภาเสน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ
จำนวนผู้เข้าชม 151
(วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2566)

for w3c

ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง เส้นทางวัดและโบราณสถานสำคัญในอดีต ที่ยังเหลือความทรงจำ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ เรื่อง วันข้าราชการพลเรือน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ เรื่อง เส้นทางและโบราณสถานสำคัญในอดีต ที่ยังคงเหลือความทรงจำ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วีดิทัศน์

นำชมหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

สาธิตวิธีการอบฆ่าเชื้อ​เอกสารโบราณวัดประตูสาร​ จ สุพรรณบุรี​

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c