หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
cover
นางทัศนีย์ เทพไชย
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ