หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
cover
-
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
thumbnail นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ (รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)

thumbnail นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ บรรณารักษ์ชำนาญการ

thumbnail ลักษมณ ประจวบมูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

thumbnail นายทรงวุฒิ สุตตะภวานนท์ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

thumbnail นางสาวทิพย์สุดา อาจดี เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

thumbnail นางสาวกาญจนา ศรีเหรา บรรณารักษ์

thumbnail นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์

thumbnail นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

thumbnail นางรติมา แสงทอง พนักงานสถานที่

thumbnail นายสมปอง สุขสม คนสวน

thumbnail นายมงคล เนตรมณี พนักงานขับรถยนต์

thumbnail นายเรืองชัย เฉลิมฤทธ์ คนงาน

thumbnail นางมาลี สีดาว พนักงานรักษาความสะอาด

thumbnail นายอลงกรณ์ เกษสุวงศ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย