หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
cover
นางทัศนีย์ เทพไชย
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
thumbnail นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ

thumbnail นางสาวภัทราพร ทองญวน บรรณารักษ์ชำนาญการ(ช่วยราชการ)

thumbnail นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ บรรณารักษ์ชำนาญการ

thumbnail นายทรงวุฒิ สุตตะภวานนท์ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

thumbnail นางสาวทิพย์สุดา อาจดี เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

thumbnail นางสาวกาญจนา ศรีเหรา บรรณารักษ์

thumbnail นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์

thumbnail นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

thumbnail นายสมปอง สุขสม คนสวน

thumbnail นางรติมา แสงทอง พนักงานสถานที่

thumbnail นายเรืองชัย เฉลิมฤทธ์ คนงาน

thumbnail นายมงคล เนตรมณี พนักงานขับรถยนต์

thumbnail นายอลงกรณ์ เกษสุวงศ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย