ประวัติ บทบาทหน้าที่ และห้องบริการ

 

“ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติ ”

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อหอสมุดฯ
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี " กาญจนาภิเษก " ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙
พร้อมให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ประดิษฐานบนอาคาร

ได้รับการสนับสนุนจากนายบรรหารศิลปอาชา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๐
สำหรับก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑,๑๑๔,๐๐๐.- บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

 

 
 

ภารกิจหน่วยงาน

.......สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เขตความรับผิดชอบ ๙ จังหวัด
ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภารกิจหน่วยงาน

๑. บริหารจัดการ จัดหา ทรัพยากรสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค
๒. ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานห้องสมุด
....อย่างมีมาตรฐาน
๓. ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ หนังสือหายากเพื่อสงวนรักษามรดกทรัพย์สิน
... ภูมิปัญญา ของคนในภูมิภาค
๕. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่ และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN ) วารสาร ( ISSN )
....และการจัดทำรายการบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 

ห้องบริการ

“ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา ”

      "" แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา " ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารโบราณประเภทคำภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย

เป็น Smart Libraryตอบสนองการค้นคว้าในยุคปัจจุบันด้วยฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ คลังดิจิทัล และE-book

ห้องบริการ ๑

     ให้บริการหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนวนิยาย เรื่องสั้น

 

 

ห้องบริการ ๒

     บริการหนังสือท้องถิ่น ในเขตรับผิดชอบ ๙ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชัยนาท  อ่างทอง  สิงห์บุรี นครปฐม  และลพบุรี หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์  วิทยานิพนธ์  และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร

 

ห้องหนังสือพิมพ์ และวารสาร

     ให้บริการหนังสือพิมพ์ และวารสาร 

      

ห้องเด็กและเยาวชน

     ให้บริการหนังสือ สื่อเสริมทักษะความรู้และจินตนาการของเด็กและเยาวชน

      

ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

     จัดเก็บและให้บริการเอกสารโบราณ มรดกทรัพทย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่า ในรูปแบบคัมภีร์ใบลาน สมุดไทย และหนังสือหายาก

   

   

ห้องสุพรรณิการ์

 

     สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมนา

    


 

(จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง)

Messenger