...

ด้านภาษา หนังสือ และเอกสาร
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๙ บทความ ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๒ Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง การส่งมอบเอกสารเอกสารขอสงวน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๑ : บทความ เรื่อง อหิวาตกโรคในจังหวัดสงขลา ช่วงพ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๐ : บทความ เรื่อง ย้อนรอยอดีตโทรเลข : การสร้างสายโทรเลขระหว่างเมืองสงขลาแลเมืองปีนัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๙ : บทความ เรื่อง พัฒนาการด้านสาธารณสุขและการจัดตั้งสถานพยาบาลในจังหวัดสงขลา ตอนที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๘ : Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง เเนะนำชุดเอกสารจดหมายเหตุ ในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความและองค์ความรู้ หจช. สงขลา ลำดับที่ ๐๐๗ แผ่นภาพ อินโฟกราฟิก ว่าด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่๐๐๖. Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง การทำลายเอกสารหรือหนังสือราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๕ เรื่อง เกาะสมุยกับสถานการณ์โรคระบาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ๐๐๔ เรื่อง จดหมายเหตุว่าด้วย โรคติดต่อร้ายแรง ตอนที่ ๓ ไข้มาลาเรียในพื้นที่ภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความและองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๓ เรื่อง จดหมายเหตุว่าด้วย โรคติดต่อร้ายแรง ตอนที่ ๒ กำจัดยุง กำจัดไข้มาลาเรีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความและองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๒ เรื่อง จดหมายเหตุว่าด้วย โรคติดต่อร้ายแรง ไข้มาลาเรีย ตอนที่ ๑ "ยุงร้ายกว่าเสือ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๑ เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย ส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๓ "เว้นเเต่...หนังสือ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๔ เรื่อง ประวัติและพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ตอนที่ ๒ โรงพยาบาลประสาท สงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๕ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger