...

เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 เเบบขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์.pdf เเบบขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ 0.04 Mb Download
2 รายละเอียดเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการทำสำเนาจากไมโครฟิล์ม.pdf รายละเอียดเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการทำสำเนาจากไมโครฟิล์ม 0.02 Mb Download
3 การเขียนอ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุ.pdf การเขียนอ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุ 0.03 Mb Download
4 แบบขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ แบบแปลน แผนที่ แผนผัง วัสดุคอมพิวเตอร์.pdf แบบขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ แบบแปลน แผนที่ แผนผัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.08 Mb Download
5 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 0.38 Mb Download
6 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมศิลปากร กรณีศึกษาตัวอย่างผู้ใช้บริการเยี่ยมชมหน่วยงานให้บริการในสังกัดกรมศิลปากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.pdf แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมศิลปากร กรณีศึกษาตัวอย่างผู้ใช้บริการเยี่ยมชมหน่วยงานให้บริการในสังกัดกรมศิลปากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 0.05 Mb Download