...

เกียรติคุณ
ภาพประกอบ เกียรติคุณ

รวมเกียรติบัตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ เกียรติคุณ

พุทธศักราช ๒๕๕๗ : ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ๒๕๕๖ (เสนอรายชื่อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ เกียรติคุณ

พุทธศักราช ๒๕๕๗ : ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ๒๕๕๗ (เสนอรายชื่อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ เกียรติคุณ

พุทธศักราช ๒๕๖๑ : รับใบประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม