นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น)
นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2546.
รวบรวมชีวประวัติ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน งานทางด้านวิชาการ การช่วยเหลือสังคม รางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆของนายกำปั่น บ้านแท่น หมอเพลงโคราช 927
ก579น
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง)

Messenger