วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
          1. วิสัยทัศน์ 
               แหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนและบริการมีคุณภาพ 
 
          2. พันธกิจ
               2.1 แหล่งรวบรวมความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาติ 
               2.2 แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบความต้องการ การศึกษาค้นคว้าของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
               2.3 ศูนย์กลางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการอ่านอย่างยั่งยืน ของชุมชน

(จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง)

Messenger