...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารปางไม้ บอมเบย์เบอร์มา แห่งป่าสาละวิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ Ep.วัดพระธาตุหนองห้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปสถาปัตยกรรมโบราณสถานพระธาตุแช่แห้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลัวะบ้านบ่อหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เวียงท่ากาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระแก้วเวียงยวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ EP.2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณเวียงลอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณในแอ่งที่ราบเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แม่โถ​ ร่องรอยแหล่งโลหกรรมของเมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองน่าน สมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คืนชีพเตาถลุงเหล็กโบราณ 2 พันปี ด้วยงานโบราณคดีทดลอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโยนก นครในตำนานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำ ร่องรอยสุโขทัยในล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger