...

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ ส่วนที่ ๑  การเก็บรักษา (หนังสือราชการ,เอกสาร)

(จำนวนผู้เข้าชม 473 ครั้ง)


Messenger