...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (นางสาวภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ – ประเทศมาเลเซีย) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗
Training Workshop on Heritage Impact Assessment
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หลักการ ระเบียบวิธี และมาตรการลดความเสี่ยง (Training Workshop on Heritage Impact Assessment: Principles, Methodology, and Mitigation Measures)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง)


Messenger