...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 30,595 รายการ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมพระปรางค์สามยอดสู่มรดกโลก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกเขตลพบุรี และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี