...

Website Policy

ข้อกำหนด Privacy and Data Protection Policy

      เว็บไซต์ กรมศิลปากร เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานแอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ในการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการของ เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ท่านตกลงยอมรับกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรุณาอ่านนโนบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. เว็บไซต์ กรมศิลปากร ได้จัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมนี้ ขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ผ่าน นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย และ คลังภาพ ทั้งนี้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเสนอผ่าน เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

 

2. ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรนั้น กรมศิลปากรจะเก็บ เป็นความลับ โดยกรมศิลปากรจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นเช่น

      (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย

      (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

      (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิกเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรหรือต่อสาธารณะ

      (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรได้ให้ไว้

 

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

      สมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรนี้สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ทันทีที่มีการสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยสมาชิกจะไม่ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

 

2. สมาชิกต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 

3. จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

 

4. จะไม่แทรกแซงการใช้บริการ และกิจกรรมในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรของสมาชิกท่านอื่นๆ สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพและให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นใดๆ ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามี ผู้อื่นที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการวิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

5. ห้ามสมาชิกกระทำการต่อไปนี้

 

      (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

      (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

      (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

      (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

      (5) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น

      (6) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ถ้าสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ

 

6. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรจากการเรียกร้องบังคับต่างๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรโดยละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาทในการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรและการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตของสมาชิก

 

การสละข้อเรียกร้อง

1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสารของสมาชิกและเนื้อหาข้อมูลที่สมาชิก บันทึกความคิดเห็นลงในแอปพลิเคชั่นนี้ เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก

 

2. ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรนั้นๆ เอง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ

 

3. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร เป็นเพียง คำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสมาชิกที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ สมาชิกท่านอื่นๆ เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของสมาชิกท่านนั้น

 

2. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความซอฟต์แวร์เพลงเสียงรูปถ่ายวิดีโอกราฟิคโลโก้ที่ เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โฆษณาเพื่อ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นสมาชิกไม่อาจคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการ

1. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลือกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สามที่ ห้องสมุด ได้กำหนดใช้ระเบียบเงื่อนไขในการแก้ไข หรือยกเลือกบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ของกรมศิลปากร

 

2. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของเว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยทันที และเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กรมศิลปากร จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานใดๆ ดังกล่าวนี้ ทั้งต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้ สมาชิกที่ใช้บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จากทั้งในและนอกประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรุณาอีเมล์แจ้งมาได้ที่ icts@finearts.go.th หรือติดต่อผู้บริหารแอปพลิเคชั่น

(จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง)