ภาพเล่าเรื่องบนใบเสมาสมัยทวารวดีในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ผู้เรียบเรียง : นางสาวศิริลักษณ์ นาคประสงค์ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ตรวจแก้ : นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ดาวน์โหลดไฟล์: Samao Thawan Wadi ( Isan Ton Bon ).pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 442 ครั้ง)

Messenger