ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานในต่างประเทศ : การขึ้นทะเบียนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับใบเสมาวัดอภัยทายาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานน่าสนใจในกรุงรัตนโกสินทร์ ตึกสุริยานุวัตร ที่พำนักของนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของเมืองไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"กุมภกรรณทดน้ำ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"สองพระสหาย" คัทธนกุมารชาดก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ถอดความหมายอักษรขอมบาลีประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาแดง@วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำเนิด"คัทธนกุมาร"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานบันทึกหลักฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จิตรกรรมเล่าเรื่องชาดกเรื่องหงส์หิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความสำคัญของสถาปัตยกรรมภายในวังหน้าพระลาน วังตะวันตก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความทางวิชาการ เรื่อง ประติมากรรมพุทธประวัติ มณฑปทิศ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดย ดร.ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปูนที่ใช้ในการเสริมความมั่นคงชั้นปูนฉาบและปูนปั้น และประติมากรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความทางวิชาการ " การบูรณะวิหารพระนาก วัดจักรวรรดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร โดย นายกฤษฎา นิลพัฒน์ (นักวิชาการวัฒนธรรม) กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถาปัตยกรรม ศาลเจ้าเกียนอันเกง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานเขียนซ่อมลวดลายจิตรกรรมพระฉาย วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมปูนปั้นเขียนสีวิหารวัดดอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลียน/เรียน แบบช่าง เรียบเรียงโดย นายอธิป พวงสมบัติ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กิจกรรมอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมอุโบสถ และเก๋งจีนในวิหาร วัดไทรอารีรักษ์ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการจัดการความรู้การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน ปีงบประมาณ 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ (องค์ความรู้ปี ๒๕๕๓)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานสำรวจ/ตรวจสภาพจิตรกรรมและประติมากรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านตะวันตก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
Messenger