for w3c

จำนวนผู้เข้าชม 233
(วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 155
(วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564)

for w3c

ความรู้ทั่วไป
แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วีดิทัศน์

วีดิทัศน์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการองค์ความรู้ว่าด้วยการกลั่นกรองและวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ ตำนาน และนิทานพื้นบ้านเพื่องานโบราณคดี แผ่น ๑

วีดิทัศน์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการองค์ความรู้ว่าด้วยการกลั่นกรองและวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ ตำนาน และนิทานพื้นบ้านเพื่องานโบราณคดี แผ่น ๒

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c