องค์ความรู้เรื่อง การก้าวเดินของภาพยนตร์ไทยในสุพรรณบุรี
องค์ความรู้ เรื่อง การก้าวเดินของภาพยนตร์ไทยในสุพรรณบุรี
ผู้เรียบเรียง : นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ
ผู้ออกแบบ : นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์

(จำนวนผู้เข้าชม 152 ครั้ง)

Messenger