วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
      มีพันธกิจสำคัญในการให้บริการ ดังนี้
                   1.ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดอายุการจัดเก็บ การทำลาย และการส่งมอบเอกสารราชการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บ การทำลาย และการส่งมอบเอกสารราชการตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (โปรดคลิก) ให้แก่หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะทำลายเอกสารราชการที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ประสงค์จะทำลายเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหลังจากที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบเอกสารราชการหรือเอกสารสำคัญแล้ว จะทำการประเมินคุณค่าและคัดเลือกเอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ จากนั้นทำการจัดหมวดหมู่ ทำบัญชีรายการ อนุรักษ์เอกสาร และเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการจดหมายเหตุต่อไป

                  2.บริการค้นคว้าและทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการศึกษาค้นคว้าและทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ค้นคว้าต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ อัตราค่าทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอื่น พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุให้ผู้ค้นคว้าต้องแจ้งความประสงค์ขอค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุและจัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกและแนะนำชุดเอกสารที่เหมาะสมกับหัวข้อที่จะค้นคว้าได้

   

                 3.บริการรับฝากเก็บเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี บริการรับฝากเก็บเอกสารสำคัญของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ประสงค์จะให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บรักษาไว้ โดยขั้นตอนเริ่มจากผู้ฝากต้องส่งบัญชีเอกสารเพื่อขอพิจารณาฝากเก็บให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาตรวจและอนุมัติรับฝาก ซึ่งอายุการฝากเก็บจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ฝากกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อผู้ฝากต้องการอ่านเอกสารฝากเก็บจะต้องมีหนังสือจากผู้มีอำนาจอนุญาตให้อ่านมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเอกสารที่ฝากเก็บครบอายุจัดเก็บตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จะแจ้งหน่วยงานผู้ฝากให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อไป

                4.การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสาธารณชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนไปตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อาทิ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา การนำชมหน่วยงาน เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง)

Messenger