หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
-
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

phone 035 535 501
mail na_suphanburi@finearts.go.th

งานเอกสารจดหมายเหตุและบริการ
- นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (1)

phone 035-535501 ต่อ 108
mail na_suphanburi@finearts.go.th

- นักจดหมายเหตุ

งานอนุรักษ์เอกสาร
- นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (1)

phone 035-535501 ต่อ 108
mail na_suphanburi@finearts.go.th

งานบริหารเอกสาร
- นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (2)

phone 035 535 501 ต่อ 101
mail na_suphanburi@finearts.go.th

งานบันทึกเหตุการณ์
- นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (2)

phone 035-535501 ต่อ 101
mail na_suphanburi@finearts.go.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

phone 035 535 501 ต่อ 101
mail na_suphanburi@finearts.go.th

- เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

phone 035 535 501 ต่อ 101
mail na_suphanburi@finearts.go.th

- พนักงานขับรถยนต์

phone 035 535 501 ต่อ 0

- พนักงานรักษาความปลอดภัย

- พนักงานทำความสะอาดภูมิทัศน์ (คนสวน)

- พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

งานบริหารเอกสาร
Messenger