คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ทั่วไป

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ 3 วิธี คือ ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์) ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จาก Mobile Application) และสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  1. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์ และ Mobile Application )
    • เข้าสู่เว็บไซต์ www.archives.nat.go.th หรือ Application: NAT Archives 
    • กรอกข้อมูลส่วนตัว
    • ระบบจะส่ง username และ Password ทางอีเมล
    • สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
  2. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สมัครงาน
ไม่พบข้อมูล