...

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โรงละครปรีดาลัย ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โรงมหรสพแห่งแรกในสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัดในการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระบำเสียมกุก – ละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"เปียโนจุฑาธุช" เปียโนคู่แห่งสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดุริยสตรี : การประโคมดุริยางคดนตรีในงานพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าดารารัศมี พระราชชายา : ฟ้อนม่านมุยเซียงตา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ฉัฐรัชสมัย: ยุคทองของดนตรีไทยและนาฏศิลป์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแสดงเบิกโรง เรื่อง ตำนานท้าวเวสสุวัณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วงปี่พาทย์พิธี ในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“นาฏเจียระไน” สู่เอกลักษณ์ไทยสังคีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทเพลงที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุของ ลา ลูแบร์ เพลงสายสมร และเพลงสุดใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โขน : มหรสพสมโภช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เพชรรัตนาลัย คีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปิน-ศิลปากร : เผชิญ กองโชค นักระนาดเอก แห่งกรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม