...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ร่วมจัดโครงการสัมนาวิจัย วิจักขณ์ ประจำปี ๒๕๖๕
กรมศิลปากรจัดโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ภาษา เอกสาร หนังสือ ประวัติศาสตร์ นาฏดุริยางศิลป์ และศิลปกรรม โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า ๔๐ เรื่อง
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง)


Messenger