...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,581 รายการ

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศิลปากรในระยะที่ 1 ในปี 2552- 2555 ที่ผ่าน มาได้สิ้นสุดลง ทําให้ต้องมีการทบทวน ประเมินผล แผนฉบับดังกล่าว เพื่อจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมศิลปากร ระยะที่ 2 ปี 2556-2560สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2222222
๐๑๐ บทความ เรื่อง ย้อนรอยอดีตโทรเลข : การสร้างสายโทรเลขระหว่างเมืองสงขลาแลเมืองปีนัง โดย นางภารดี สุภากาญจน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ