...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
 
ภารกิจของกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุน      มีภารกิจตามกฎกระทรวง ดังนี้
 
1.       ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมศิลปากร
 
2.       ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการผู้บริหาร งานประชุมกรม
 
3.       ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และประมวลผลการปฏิบัติงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
 
4.       ดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
 
5.       ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
และมีการแบ่งการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านสนับสนุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
 
 
 
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานประชุมผู้บริหาร ประชุมระดับนโยบาย งานบริหารทั่วไปงานประสานราชการ งานที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติที่ไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่ม งานรับรองแขกผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
1. เป็นศูนย์กลางการประสานในการนำข้อมูลทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนงานราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรอบภารกิจของกรมศิลปากร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของกรมศิลปากรให้กับกระทรวงหรือหน่วยงานภายนอก ร่างหนังสือโต้ตอบในนามกรมศิลปากรให้กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
 
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานราชการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมศิลปากร
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องผ่านเว็บไชต์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
 
เว็บไซต์กรมศิลปากร และสำนักบริหารกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง
2.2 วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้
 
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
2.3 ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
2.4 รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบัติ
 
และภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3. เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการนำข้อมูลทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนงานราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารกลาง เช่น จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร        กรมศิลปากร จัดทำและรวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง เป็นต้น
 
4. การให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมหน่วยภายใน ภายนอกในงานรัฐพิธี   ราชพิธี กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในภาพรวมของกรมศิลปากร
 
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักบริหารกลางผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆได้แก่ เว็ปไซต์ของสำนักบริหารกลาง Facebook กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เป็นต้น โดยมีการ จัดทำ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าเว็บไซต์
 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
กลุ่มงานสารบรรณกลาง
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
   1. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากบุคคลทั่วไป หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก นำเสนออธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการบริหารกลาง ทราบ หรือสั่งการ รวมถึงข้อมูลการมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่เรื่อง
 
 2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ติดตาม รวบรวมข้อมูล จัดเก็บการจัดทำหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่งของกรมศิลปากร จนถึงการทำลาย ทั้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บ เอกสารที่เป็นกระดาษและเป็นแหล่งสืบค้นหลักฐานและข้อมูลอ้างอิงประกอบการบริหารงานของกรมศิลปากรที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
 
3. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของการจัดทำหนังสือราชการ พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ
 
4. ดูแล รับผิดชอบ การแจ้งเวียนนโยบาย ข่าวสาร เรื่องราชการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่งการไปยังหน่วยงานภายในกรมศิลปากรให้ทราบและปฏิบัติด้วยระบบปกติ (เจ้าหน้าที่ส่ง) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบหนังสือเวียน
 
5. ดูแล ให้บริการ ด้านการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ของกรมศิลปากร ให้เป็นไปด้วยความสะดวก และคล่องตัวในการดำเนินการ
 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
ฝ่ายธุรการ
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคคล  การจัดระบบงาน  งานการเงินและการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานสัญญาภายในกลุ่มอำนวยการและประสานราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(จำนวนผู้เข้าชม 531 ครั้ง)