...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การบริหารจัดการภายในกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
ภารกิจของกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนมีภารกิจตามกฎกระทรวง ดังนี้
1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมศิลปากร
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการผู้บริหาร งานประชุมกรม
3.ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และประมวลผลการปฏิบัติงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
4.ดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
และมีการแบ่งการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านสนับสนุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานประชุมผู้บริหาร ประชุมระดับนโยบาย งานบริหารทั่วไปงานประสานราชการ งานที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติที่ไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่ม งานรับรองแขกผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. เป็นศูนย์กลางการประสานในการนำข้อมูลทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนงานราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรอบภารกิจของกรมศิลปากร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของกรมศิลปากรให้กับกระทรวงหรือหน่วยงานภายนอก ร่างหนังสือโต้ตอบในนามกรมศิลปากรให้กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานราชการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมศิลปากร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องผ่านเว็บไชต์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์กรมศิลปากร และสำนักบริหารกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง
2.2 วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
2.3 ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
2.4 รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราวระหว่างการปฏิบัติ
และภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการนำข้อมูลทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนงานราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารกลาง เช่น จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร      กรมศิลปากร จัดทำและรวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง เป็นต้น
4. การให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมหน่วยภายใน ภายนอกในงานรัฐพิธีราชพิธี กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในภาพรวมของกรมศิลปากร
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักบริหารกลางผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆได้แก่ เว็ปไซต์ของสำนักบริหารกลาง Facebook กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เป็นต้น โดยมีการ จัดทำ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าเว็บไซต์
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
กลุ่มงานสารบรรณกลาง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากบุคคลทั่วไป หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกนำเสนออธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการบริหารกลาง ทราบ หรือสั่งการ รวมถึงข้อมูลการมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่เรื่อง
2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ติดตาม รวบรวมข้อมูล จัดเก็บการจัดทำหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่งของกรมศิลปากร จนถึงการทำลาย ทั้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บ เอกสารที่เป็นกระดาษและเป็นแหล่งสืบค้นหลักฐานและข้อมูลอ้างอิงประกอบการบริหารงานของกรมศิลปากรที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
3. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของการจัดทำหนังสือราชการ พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ
4. ดูแล รับผิดชอบ การแจ้งเวียนนโยบาย ข่าวสาร เรื่องราชการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่งการไปยังหน่วยงานภายในกรมศิลปากรให้ทราบและปฏิบัติด้วยระบบปกติ (เจ้าหน้าที่ส่ง) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบหนังสือเวียน
5. ดูแล ให้บริการ ด้านการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ของกรมศิลปากร ให้เป็นไปด้วยความสะดวก และคล่องตัวในการดำเนินการ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
ฝ่ายธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคคล  การจัดระบบงาน  งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานสัญญาภายในกลุ่มอำนวยการและประสานราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง)


Messenger