...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
นางสายสวาท  ศรีบุตรตา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน่วยงานภายนอก
น.ส.สมพิศ  จันทร์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วธ 0404/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม (ศทศ.)
วธ 0424/ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (สจช.)
วธ 0425/ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (สสช.)
วธ 0419/ สำนักศิลปากร ที่ 9 อุบลราชธานี(สศก.ที่ 9 อุบลราชธานี)
วธ 0420/ สำนักศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา (สศก.ที่ 10 นครราชสีมา)
วธ 0421/ สำนักศิลปากร ที่ 11 สงขลา (สศก.ที่ 11 สงขลา)
วธ 0422/ สำนักศิลปากร ที่ 12 นครศรีธรรมราช (สศก.ที่ 12 นครศรีธรรมราช)
นางปทุม  ปฐมฐานกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วธ 0401.06/ กลุ่มนิติการ (กนก.)
วธ 0401.05/ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กผป.)
วธ 0405/ สำนักการสังคีต (สกส.)
วธ 0406/ สำนักช่างสิบหมู่ (สชส.)
วธ 0408/ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (สวป.)
วธ 0423/ สำนักสถาปัตยกรรม (สสก.)
วธ 0414/ สำนักศิลปากร ที่ 4 ลพบุรี (สศก. ที่ 4 ลพบุรี)
วธ 0416/ สำนักศิลปากร ที่ 6 สุโขทัย (สศก. ที่ 6 สุโขทัย)
วธ 0417/ สำนักศิลปากร ที่ 7 เชียงใหม่ (สศก. ที่ 7 เชียงใหม่)
วธ 0418/ สำนักศิลปากร ที่ 8 ขอนแก่น (สศก. ที่ 8 ขอนแก่น)

น.ส.กรสวรรค์  มณีวาส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วธ 0401.02/ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบบ.)
วธ 0402/ กองโบราณคดี (กบค.)
วธ 0403/ กองโบราณคดีใต้น้ำ (กบน.)
วธ 0407/ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สพช.)
วธ 0411/ สำนักศิลปากร ที่ 1 ราชบุรี (สศก.ที่ 1 ราชบุรี)
วธ 0412/ สำนักศิลปากร ที่ 2 สุพรรณบุรี (สศก.ที่ 2 สุพรรณบุรี)
วธ 0413/ สำนักศิลปากร ที่ 3 อยุธยา (สศก.ที่ 3 อยุธยา)
วธ 0415/ สำนักศิลปากร ที่ 5 ปราจีนบุรี (สศก.ที่ 5 ปราจีนบุรี)
นายอนันต์  พุ่มแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วธ 0401.04/ กลุ่มคลังและพัสดุ (กคพ.)
วธ 0401.03/ กลุ่มแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ (กผว.)
วธ 0409/ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
วธ 0410/ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
น.ส.เขมภรณ์  มุกมีค่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วธ 0401.04/ กลุ่มคลังและพัสดุ (หนังสือตีตรง กคพ.)

(จำนวนผู้เข้าชม 607 ครั้ง)


Messenger