...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวียงแพร่ การดำเนินงานทางโบราณคดีและการกำหนดอายุสมัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผีปู่แสะย่าแสะ​ กับ​ แหล่งทำ​เหล็ก​ ในมิติของการทับ​ซ้อน​พื้นที่​ทางวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แกะรอยชาวโยนจากตำนานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าส่งออกของล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ Ep.4
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำอิงที่เมืองโบราณเวียงลอ จังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลี้ยงผีบ่อเหล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาภาชนะสมัยล้านนาจากกระบวนการทางโบราณคดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารปางไม้ บอมเบย์เบอร์มา แห่งป่าสาละวิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ Ep.วัดพระธาตุหนองห้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปสถาปัตยกรรมโบราณสถานพระธาตุแช่แห้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลัวะบ้านบ่อหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เวียงท่ากาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระแก้วเวียงยวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ EP.2
รายละเอียดเพิ่มเติม