...

คู่มือสอบชุดวิชากฎ ข้อบังคับ และระเบียบกองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหมปรีชา  พันธเสน.  คู่มือสอบชุดวิชา กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2562.  376 หน้า. 
         ภาพประกอบ.  300 บาท.

        รวบรวมกฎ  ข้อบังคับ  และระเบียบของกองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
สอบเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร  และผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ของกองทัพเรือ  ติดตามอ่านได้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

        343

        ป467ค      (ห้องหนังสือทั่วไป1)

 

 (จำนวนผู้เข้าชม 491 ครั้ง)