...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป้าหมายคือผู้นำทางวิชาการ พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ 

1. ดำเนินการ สำรวจ รวบรวม จัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดทำรายการ บันทึกในฐานข้อมูล จัดการข้อมูลท้องถิ่น/เอกสารโบราณ และอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หนังสือ อักษรและเอกสารโบราณในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ดำเนินการให้บริการการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคลากรห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          5. ติดต่อประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในด้านการให้ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

6. ติดต่อประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)   ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)


Messenger