...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี  มีพันธกิจที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำการจัดเก็บ การทำลาย  การส่งมอบเอกสารทางราชการของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งให้บริการค้นคว้าและทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ  ตลอดจนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชน

(จำนวนผู้เข้าชม 385 ครั้ง)


Messenger