วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ย้อนกลับ
  • วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง                                วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่                                   -
ผู้แต่ง                                  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมวดหมู่                             ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
เลขหมู่                                959.373 ว394
สถานที่พิมพ์                        กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                          โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์                              2544
ลักษณะวัสดุ                        30 ซม. : 269 หน้า
หัวเรื่อง                               วัฒนธรรม -- สุพรรณบุรี
                                          สุพรรณบุรี -- ประวัติศาสตร์
                                          สุพรรณบุรี -- ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
                                          สุพรรณบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ภาษา                                 ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            รวบรวมเรื่องราวท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของจังหวัด บุคคลสำคัญ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาท้องถิ่น เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 739 ครั้ง)