...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

                  เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล


พันธกิจ
                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร มีพันธกิจพัฒนาระบบบริหารราชการของหน่วยงานภายใน กรมศิลปากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีพันธกิจ ดังนี้
                  ๑. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
                  ๒. การผลักดันและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                  ๓. การวิจัยและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
                  ๔. การพัฒนานวัตกรรมการบริหารองค์กรที่ทันสมัย
                  ๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์
                  ๑. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการจัดระบบงานเพื่อการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
                  ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการใช้หลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
                  ๓. การวิจัยและพัฒนา  ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
                  ๔. การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการพัฒนาระบบราชการ
                  ๕. การประสานและพัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

(จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง)


Messenger