...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

               วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.๒๕๔๕ มีประกาศกรมศิลปากร  แบ่งส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาของกรมศิลปากร   เพิ่มเติมและแก้ไขให้มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ดังนี้
                     - กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
                     - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                     - และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                     (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม               
                     (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
                     (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
                     (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                     
               บทบาท
                     (๑) เป็นผู้วางแผนและผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง
                     (๒) เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
                     (๓) เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
                     (๔) เป็นผู้กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

 

 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง)


Messenger