...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏฺิราชการของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลการประเมินตนเองตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลการประเมินตนเองตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลการประเมินตนเองตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
Driving Thailand 4.0 with Government Innovation โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รางวัลเลิศรัฐ: การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานของกรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger