...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น นิทรรศการพิเศษเรื่อง THAILAND : Brilliant Land of the Buddha ระหว่างวันที่ 4 -11 มิถุนายน 2560 เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เมืองดาไซฟู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

1.      ชื่อโครงการ

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha

2.      วัตถุประสงค์

เพื่อเดินทางไปตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha  และควบคุมการบรรจุหีบห่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ก่อนดำเนินการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

3.      กำหนดเวลา

ระหว่างวันที่ 4 - 11  มิถุนายน 2560

4.      สถานที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เมืองดาไซฟู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

5.      หน่วยงานผู้จัด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

6.      หน่วยงานสนับสนุน

บริษัท นิเคอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น

7.      กิจกรรม

การตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่นำมาจากประเทศไทย จำนวน 116 รายการ (130 ชิ้น) ที่จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น และร่วมดำเนินการบรรจุหีบห่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ก่อนการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

8.      คณะผู้แทนไทย

8.1   นางสาวสมลักษณ์  คำตรง     ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

8.2   นายสรรินทร์  จรัลนภา        นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

9.      สรุปสาระของกิจกรรม

กรมศิลปากรอนุญาตให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียวนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของประเทศไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 17 แห่ง และหอสมุดแห่งชาติ จำนวน รวม 116 รายการ ไปจัดแสดงเป็นการชั่วคราวในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 4 มิถุนายน  2560 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ร่วมกันตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และควบคุมการบรรจุหีบห่อ ก่อนดำเนินการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ตามกำหนดต่อไป

10.  ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

การอนุญาตให้ประเทศญี่ปุ่นนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นสำคัญ ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร รวมจำนวน 116 รายการ ไปจัดแสดงเป็นการชั่วคราวในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น  ซึ่งโบราณวัตถุดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งชนิดของวัสดุ ขนาด และอายุ ดังนั้นการตรวจสอบสภาพ
โบราณวัตถุอย่างละเอียดก่อนการเคลื่อนย้ายวัตถุเพื่อบรรจุหีบห่อ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินการต้องมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไปในอนาคต

 

 

 

นางสาวสมลักษณ์  คำตรง  ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 780 ครั้ง)