...

รายงานการเดินทางไปราชการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่วันที่ ๙ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองนิวเดลลี ลัคเนาว์ และอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย

. ชื่อโครงการ            

            การแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ ๒

 

.วัตถุประสงค์

        ๒.๑ เพื่อเผยแพร่การแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย และเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหมู่ประเทศอาเซียน และประเทศที่มีวรรณกรรม

เรื่อง รามายณะ

              ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วรรณกรรมเรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงสายใยและความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน

              ๒.๓ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์   ศาสนา  และอารยธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

. กำหนดเวลา

            ระหว่างวันที่ ๙ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

. สถานที่

            .Kamani Auditorium เมืองนิวเดลี

            .Ramlila Ground เมืองลัคเนาว์

            .๓ เมืองอโยธยา

            .Indira Gandhi National Centre for the Arts เมืองนิวเดลี

 

. หน่วยงานผู้จัด

            กระทรวงการต่างประเทศ

 

. หน่วยงานสนับสนุน

            กระทรวงวัฒนธรรม

 

  . กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๓.๐๐ .

๑๔.๓๐ .

 

๑๗.๕๕ .

(เวลาท้องถิ่น)  ๒๐.๕๕ น.

๒๓.๐๐ .

 

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร    

     - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เคาร์เตอร์ B๑๗  เช็คอิน Group และผ่าน  

       กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

     - เดินทางออกจากประเทศไทย โดยสายการบินไทย TG ๓๑๕

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางถึงท่าอากาศยาน Indira Gandhi

     - เข้าพักและรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ Hotel Forest Green

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น.

๑๑.๐๐ .

๑๔.๐๐ .

๑๕.๐๐ .

๑๙.๓๐ .

๒๓.๐๐ .

     - รับประทานอาหารมื้อเช้า โรงแรมที่พัก

     - ซ้อมการแสดงที่ Kamani Auditorium

     - รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก

     - เตรียมพร้อมการแสดงที่ Kamani Auditorium

     - แสดงโขน ตอนลักสีดา (๓๐ นาที) Kamani Auditorium

     - เข้าพักและรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ .

๐๗.๐๐ .

 

๐๙.๐๕ .

 

๑๐.๑๐ .

๑๒.๐๐ .

๑๔.๐๐ .

๑๖.๐๐ .

๑๙.๓๐ .

๒๑.๐๐ .

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - ถึงท่าอากาศยาน Indira Gandhi เมืองนิวเดลี เช็คอิน Group

       และผ่าน กระบวนการตรวจสัมภาระ

     - เดินทางออกจากท่าอากาศยาน Indira Gandhi เมืองนิวเดลี

       โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ๖E ๑๘๔

     - ถึงท่าอากาศยาน Chaudhary Charan Singh เมืองลัคเนาว์

     - เข้าพักและรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ Hotel Gomti

     - ทัศนศึกษา Bara Imambara

     - ทัศนศึกษา ชมเมืองโดยรอบ

     - รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร Dastarkhwan

     - เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ .

๑๒.๐๐ .

๑๓.๐๐ .

๑๓.๓๐ .

๑๙.๐๐ .

     - รับประทานอาหารมื้อเช้า โรงแรมที่พัก

     - รับประทานอาหารมื้อกลางวัน โรงแรมที่พัก

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - เข้าพบผู้จัดงาน และ ประชุมจัดเตรียมการแสดง ณ Ramlila Ground

     - เข้าพักและรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ .

๑๐.๐๐ .

๑๓.๐๐ .

 

๑๕.๐๐ .

๒๐.๓๐ .

๒๒.๐๐ .

๒๔.๐๐ .

 

 

 

 

 

 

     - รับประทานอาหารมื้อเช้า โรงแรมที่พัก

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - ทัศนศึกษาชมเมืองโดยรอบ   

       และ รับประทานอาหารกล่องมื้อกลางวันขณะเดินทาง

     - เตรียมพร้อมการแสดง ณ Ramlila Ground

     - แสดงโขน ตอนลักสีดา (๖๐ นาที) Ramlila Ground

     - รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ Ramlila Ground

     - เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ .

๐๙.๐๐ .

๑๓.๐๐ .

๑๕.๐๐ .

๒๐.๐๐ .

๒๒.๐๐ .

๒๑.๐๐ .

๐๑.๐๐ .

 

 

     - รับประทานอาหารมื้อเช้า โรงแรมที่พัก

     - ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก ไปเมืองอโยธยา โดยรถ

     - รับประทานอาหารมื้อกลางวัน Hotel Krishna Place

     - เตรียมพร้อมการแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมืองอโยธยา

     - แสดงโขน ตอนลักสีดา (๖๐ นาที)

     - รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ Hotel Krishna Place

     - ออกเดินทางจากเมืองอโยธยา โดยรถ

     - เข้าพัก ณ Hotel Gomti เมืองลัคเนาว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ .

๐๗.๓๐ .

 

๑๐.๔๐ .

 

๑๑.๔๕ .

๑๔.๐๐ .

๑๔.๔๕ .

๑๖.๐๐ .

 

๒๐.๐๐ .

๒๒.๐๐ .

 

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - ถึงท่าอากาศยาน Chaudhary Charan Singh เมืองลัคเนาว์

       เช็คอิน Group และผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระ

     - เดินทางออกจากท่าอากาศยาน Chaudhary Charan Singh เมืองลัคเนาว์    

       โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ๖E ๑๔๗

     - ถึงท่าอากาศยาน Indira Gandhi เมืองนิวเดลี

     - เข้าพักและรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ Hotel Forest Green

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - เดินทางถึง Indira Gandhi National Centre for the Arts

       เตรียมการแสดง และรับประทานอาหารกล่อง

     - แสดงโขน ตอนลักสีดา (๓๐ นาที)

     - เข้าพักที่โรงแรมที่พัก

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ .

๑๑.๐๐ .

๑๒.๐๐ .

๑๔.๐๐ .

๑๔.๐๙ .

 

 

๑๔.๓๐ .

 

๑๗.๐๐ .

๑๘.๐๐ .

๑๙.๓๐ .

 

๒๓.๓๐ .

     - รับประทานอาหารมื้อเช้า โรงแรมที่พัก

     - รับประทานอาหารมื้อกลางวัน โรงแรมที่พัก

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก ทัศนศึกษา ณ Sarojini Nagar

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

     - คณะข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

       ณ สาธารณรัฐอินเดีย ร่วมลงนามถวายความอาลัย

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมถ่ายภาพ

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

       ทัศนศึกษา ณ Janpath

     - รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางออกจากที่พัก

     - ถึงท่าอากาศยาน Indira Gandhi เคาร์เตอร์ H เช็คอิน Group

       และผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระ

     - เดินทางออกจากสาธารณรัฐอินเดีย โดยสายการบินไทย TG ๓๑๖

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๕.๒๕ .

๐๖.๓๐ .

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

     - คณะนาฏศิลป์เดินทางถึงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. คณะผู้แทนไทย  ประกอบด้วยข้าราชการ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  จำนวน ๑๒ คน

            .๑ นายเจตน์  ศรีอ่ำอ่วม                        าฎศิลปินอาวุโส/หัวหน้าคณะเดินทาง

            .๒ ว่าที่ ร.ต.เอกสิทธิ์  เนตรานนท์            าฏศิลปินชำนาญงาน

            .นายธรรมนูญ  แรงไม่ลด                   นาฏศิลปินชำนาญงาน

            .๔ นายปรัชญา  ชัยเทศ                        นาฏศิลปินชำนาญงาน

            .๕ นายภีระเมศร์  ทิพย์ประชาบาล          นาฏศิลปินชำนาญงาน

            .๖ นางสาวเอกนันท์  พันธุรักษ์               นาฏศิลปินชำนาญงาน

            . นางสาวปภาวี จึงประวัติ                   นาฏศิลปินชำนาญงาน

            . นายบุญสร้าง  เรืองนนท์                   ดุริยางคศิลปินอาวุโส

            ๘.นายพรศักดิ์  คำส้อม                        ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

            .๑๐ ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์  สิทธิ                 ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน                      

            .๑๑ นายนิรันดร์  หรุ่นทะเล                   ดุริยางคศิลปินปฎิบัติงาน

            .๑๒ นายปกรณ์  หนูยี่                           คีตศิลปินปฎิบัติงาน

 

. สรุปสาระของกิจกรรม

                             กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานปลักกระทรวงวัฒนธรรม สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมมือกับสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย (ICCR : Indian  Council  for  Cultural  Relations) ในการจัดงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ เมืองนิวเดลลี  เมืองลัคเนาว์ และเมืองอโยธยา ระหว่างวันที่ ๙๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมรามายณะ ให้เป็นที่รู้จัก ชื่นชอบ อย่างกว้างขวางในกลุ่มชนสาธารณรัฐอินเดีย และกลุ่มประเทศเอเชียผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติของประเทศต่างๆ  โดยทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงเพื่อมาเผยแพร่ในเทศกาลรามายณะ คือ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนลักสีดา

 

๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

                  ๑.  การจัดงานโครงการเทศกาลรามายณะควรมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

                  ๒. คณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๒ คน มีหน้าที่แสดงบนเวทีทุกคน เมื่อต้องมีการประสานงานกับสถานที่ เวทีการแสดงทั้ง ๔ เวที ที่มีลักษณะแตกต่างกัน และด้วยเวลาการทำงานของทางอินเดีย มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อประสานเตรียมความพร้อมของเวทีทั้งหมด อาทิเช่น การใช้พื้นที่ แสง เสียง และลำดับพิธีการ ลำดับการแสดง จึงทำให้เหลือเวลาเตรียมความพร้อมของการแสดงน้อยลง

                  ๓. การเดินทางปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้มีการประสานงานขอล่าม เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากทางสถานทูตไทย ทำให้การปฏิบัติงานราบรื่น ทั้งในส่วนของการแสดง และการเดินทางภายในประเทศ จนถึงการเดินทางกลับประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 710 ครั้ง)


Messenger