...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 478 รายการรายงานการเดินทางไปราชการ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย .................................................. ๑. ชื่อโครงการ งานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ที่อินโดนีเซีย ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อาเซียนและไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมิติทางวัฒนธรรม ๒.๒ ร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน ๒.๓ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านอื่นๆและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ๓. กำหนดเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๔. สถานที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๕. หน่วยงานผู้จัด กระทรวงการต่างประเทศ ๖. หน่วยงานสนับสนุน ๑. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๒. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๓. สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ๗. กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๖.๐๐น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (check in สัมภาระพร้อมกัน) ๐๘.๒๐น. เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 433 ๑๑.๕๕น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา (เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับ) ๑๒.๓๐น. ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะนาฏศิลป์ไทย ณ ภักตาคาร SUHARTI ๑๔.๐๐น. เดินทางไปยังโรงแรม JW Marriott โรงแรมที่พัก(พักผ่อนตามอัธยาศัย) ๑๙.๐๐น. ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะนาฏศิลป์ไทย ณ ห้องอาหาร PENANGHISHO ๒๑.๐๐น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ๑๐.๐๐น. เยี่ยมชมสินค้าพื้นเมือง ณ ตึกTAMARIND ๑๔.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงสำหรับนักแสดง ภายในโรงแรม JW Marriott ๑๕.๐๐น. ซ้อมการแสดง ณ เวทีการแสดง ภายในห้องจัดงานของโรงแรม JW Marriott ๑๗.๓๐น. นักแสดงไทยแต่งกายชุดไทยประจำชาติ ร่วมกับนักแสดงชาติอื่นๆ พร้อมให้การต้อนรับ ประธานและแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน บริเวณโถงด้านหน้าห้องจัดงาน ๑๘.๓๐น. ประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง ช่วงแรก คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๓ ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง ๒๐.๐๐น. ช่วงหลัง คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๒ ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋ ๒๑.๐๐น. คณะนักแสดงทั้งหมดร่วมรับประทานอาหารค่ำภายในงานเลี้ยงรับรอง ๒๒.๓๐น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ๐๙.๔๕น. คณะนาฏศิลป์เตรียม check out ๑๐.๓๐น. คณะออกเดินทางจากโรงแรม JW Marriott ไปยังสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์ โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา ๑๒.๐๐น. อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ๑๓.๐๕น. คณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434 ๑๖.๓๕น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ๘. คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยข้าราชการ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน ๔ คน คือ ๑. นางนพวรรณ จันทรักษา นาฏศิลปินชำนาญงาน หัวหน้าคณะและนักแสดง ๒. นางพรทิพย์ ทองคำ นาฏศิลปินชำนาญงาน เลขาคณะและนักแสดง ๓. นายวัลลภ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปินชำนาญงาน นักแสดง ๔. นายเอก อรุณพันธ์ นาฏศิลปินปฎิบัติงาน นักแสดง ๙. สรุปสาระของกิจกรรม สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทน ถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา โดยได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดการแสดงที่เน้นความสนุกสนาน รื่นเริงเพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ทั้งนี้เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยได้จัดชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยดังนี้ ๑. ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง ๒. ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋ ๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม ๑. ควรให้การสนับสนุนการจัดงานในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะผลของการดำเนินงานเผยแพร่เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน สามารถส่งผลต่อการความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนมากขึ้น เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการขยายความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของไทย ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนได้เป็นอย่างดี ๒. ผลดีในการร่วมการแสดงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือหุ้นส่วน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น (นางพรทิพย์ ทองคำ) นาฏศิลปินชำนาญงาน เลขาคณะ ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ