...

แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กรมศิลปากร ได้กำหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่  (ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป) ต้องได้รับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา ดังนี้ 

1. ทดลองการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
2. ได้รับการพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน 3 ส่วน คือ
     ส่วนที่ 1  ต้องได้รับการปฐมนิเทศ
     ส่วนที่ 2  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามที่ ก.พ. กำหนด (HRD e-learning)
     ส่วนที่ 3  การอบรมสัมมนาร่วม เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ  ตามข้อ 1 และ 2 ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 

 
ขั้นตอนการส่งแบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจัดทำแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแบบฟอร์มที่กรมศิลปากร  กำหนด  ดังนี้
      1.1 กรณี ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ครั้งที่ 1  ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด/และผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครบ 6 เดือน  ให้จัดทำ
            1) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ : แบบทดลอง ศก. 1 
            2) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล) : แบบทดลอง ศก. 2
            3) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) : แบบทดลอง ศก. 3
            4) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการ) : แบบทดลอง ศก. 4
            5) แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธาน) : แบบทดลอง ศก. 5
      1.2 กรณี ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ครั้งที่ 2  ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  และกรมศิลปากรมีคำสั่ง ให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดทำ
            1) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล กรณีขยายเวลา): แบบทดลอง ศก. 6
            2) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา กรณีขยายเวลา) :แบบทดลอง ศก. 7
            3) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการ กรณีขยายเวลา) : แบบทดลอง ศก. 8
            4) แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธาน กรณีขยายเวลา) : แบบทดลอง ศก. 9
2. ให้จัดส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 1 ไปยังสำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 ชุด  เมื่อ
      2.1 ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ข้อ 1.1)
      2.2 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครบ 6 เดือน (ข้อ 1.1) และ
      2.3 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครบ กำหนดระยะเวลาที่ขยาย (ข้อ 1.2)
พร้อมแนบ คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ แบบรายงานการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำเนาผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผลการฝึกอบรมสัมมนาร่วม 
ทั้งนี้ให้จัดทำสำเนาแบบประเมินฯ จำนวน 1 ชุด จัดเก็บไว้ที่ต้นสังกัดของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
3. ก่อนจัดส่งแบบประเมินฯ ไปยังสำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินฯ ด้วย
 

 

ข้าราชการผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถดาวน์โหลด  แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบทดลอง ศก. 1-9) และแผนภูมิสรุปผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ที่ไฟล์ข้อมูลแนบท้ายนี้

 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)

 
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนภูมิ.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1304 ครั้ง)