...

แผน/หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศิลปากร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญhttps://www.finearts.go.th/personnel/view/38947-ประกาศ-อ-ก-พ--กรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-และระดับเชี่ยวชาญการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญhttps://www.finearts.go.th/personnel/view/38946-ประกาศ-อ-ก-พ--กรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-และระดับเชี่ยวชาญการตัดสิน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน)https://www.finearts.go.th/personnel/view/33466-ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเกณฑ์การตัดสิน-การย้าย-หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับปฏิบัติการ--กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน-การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิhttps://www.finearts.go.th/personnel/view/35175-ประกาศ-อ-ก-พ-กระทรวงวัฒนธรรม-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับทรงคุณวุฒิการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานเดียวกัน หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน กับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ หรือเคยดำรงอยู่ ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม)https://www.finearts.go.th/personnel/view/35531-ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-ในสายงานเดียวกัน-หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน-กับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่-หรือเคยดำรงอยู่-ในหน่วยงานของกรมศิลปากร-ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา-และจังหวัดสตูล--กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม-ารคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสายงานเดียวกัน หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน กับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ หรือเคยดำรงอยู่ ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม)https://www.finearts.go.th/personnel/view/35532-ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงาน-ในสายงานเดียวกัน-หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน-กับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่-หรือเคยดำรงอยู่-ในหน่วยงานของกรมศิลปากร-ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา-และจังหวัดสตูล--กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม-การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม)https://www.finearts.go.th/personnel/view/36411-ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงาน-ในหน่วยงานของกรมศิลปากร-ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา-และจังหวัดสตูล--กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม-การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโสhttps://www.finearts.go.th/personnel/view/38944-ประกาศ-อ-ก-พ--กรมศิลปากร-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงาน-และระดับอาวุโส

-