...

แผน/หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
O25 (1,2): คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งและลักษณะงานเข้ารับราชการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือฉบับนี้มีข้อมูลแนวทางดำเนินการฯ เป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. กรมศิลปากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แก่บุคลากรกรมศิลปากร ทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กรมศิลปากรได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551