...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ภายใต้แนวคิด "ทำดีแบบพ่อ" โดยนำหนังสือร่วมจัดแสดงกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายลือชัย เจริญทรัพย์ )​ เข้าเยี่ยมชมนิ...ทรรศการหนังสือ รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ได้ให้ความสนใจในนิทรรศการหนังสืออย่างดียิ่งโดยเฉพาะหนังสือ Pop -​ up เรื่อง "เพียงพ่อก็พอเพียง" ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จำนวนผู้เข้าชม 679
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดแห่งชาติิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง​ ร่วมกับเครือข่ายรักการอ่าน​และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ลูกรัก" จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เล่านิทานอ่านหนังสือให้หนูฟัง" ให้แก่เด็กช่วงอายุ ๕-๗ ปี ในช่วงปิดภาคเรียน​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๕ คน
จำนวนผู้เข้าชม 677