...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดแห่งชาติิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง​ ร่วมกับเครือข่ายรักการอ่าน​และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ลูกรัก" จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เล่านิทานอ่านหนังสือให้หนูฟัง" ให้แก่เด็กช่วงอายุ ๕-๗ ปี ในช่วงปิดภาคเรียน​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๕ คน
จำนวนผู้เข้าชม 334
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 341
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 328
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการและกติกาการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 ในวันที่ 14. สิงหาคม 2558 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชม 443