...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางสารสนเทศที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการด้านการสำรวจ จัดหา รวบรวม และจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค
๒. ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานห้องสมุดได้อย่างมีมาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบการสืบค้นสารนิเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศและวัย ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. ให้บริการสารนิเทศ และส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่ประชาชนทุกเพศ และวัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และคัมภีร์ใบลาน เพื่อการสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของภูมิภาค
๖. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่ และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN ) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ( ISSN )
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคลากรห้องสมุด และหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาค

(จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง)


Messenger