...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 544
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา คงถึง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ของกรมศิลปากร ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการอบรม
จำนวนผู้เข้าชม 372