...

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2
  • ย้อนกลับ
  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2
ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2494
หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอภัยสงคราม (รัมภา โชติดิลก) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494
 
          เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบัน กล่าวถึงการเข้ามาของทูตญวนครั้งที่ 1 การขอเข้าเมืองไผทมาศของญวน เขมรตีเมืองพัตบอง ราชทูตญวนเข้ามาบอกข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าลอง และเรื่องพม่าชวนญวนตีเมืองไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 1174 ครั้ง)