...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
  "ศูนย์รวมมรดกภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการด้วยไมตรีจิตและวิชาการตามมาตรฐานสากล"
 
 
 
พันธกิจ
 
รวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาสารนิเทศซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น
ดำเนินงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
บริการสารนิเทศและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน

(จำนวนผู้เข้าชม 382 ครั้ง)


Messenger