...

สาส์นสมเด็จ (ภาคที่ 48)

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. สาส์นสมเด็จ (ภาคที่ 48). พระนคร : กรมศิลปากร, 2502.

               สาส์นสมเด็จ (ภาคที่ 49) นี้ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ เมื่อทรงวางภาระทางราชการงานเมือง และทรงพักผ่อนอย่างเงียบๆ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องโบราณคดี ศิลปะ วรรณคดี และการปกครอง

(จำนวนผู้เข้าชม 1586 ครั้ง)


Messenger