...

ด้านภาษา หนังสือ และเอกสาร
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำนานพระพุทธสิหิงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์ลังกาได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และเข้าสู่เมืองไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปัจจุบันมีพระพุทธสิหิงค์อยู่ 3 องค์ คือ พระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานในหอพระสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเป็นดังนี้ จึงมีผู้สงสัยว่าองค์ไหนคือพระพุทธสิหิงค์ที่มาจากเมืองลังกา ในหนังสือตำนานพระพุทธสิหิงค์เล่มนี้ หลวงวิจิตรวาทการได้รวบรว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จดหมายเหตุ เรื่อง เปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และ เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ราชอาณาจักร์ทะเลใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ว่าด้วยแม่น้ำในประเทศสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติพระผงบารมีพระบรมธาตุ 84000 องค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สัมภาษณ์นักภาษาโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทดอกสร้อยสวรรค์ ครั้งกรุงเก่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ (ภาค๑) และพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จดหมายเหตุระยะทางเสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 117-118-11
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง "การเขียนหนังสือไทยในเอกสารโบราณ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การทำสมุดไทย และการเตรียมใบลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หนังสือคำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช ปริวรรตมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน จากเอกสารโบราณคัมภีร์ใบลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger